Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Utazási feltételek

 

utazási szerződés általános feltételei

AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A UNITED 4 M & M EXCLUSIVE TOURS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (CÉGJEGYZÉK SZÁM: 01-09-064146, SZÉKHELYE: 1052 BUDAPEST, VÁCI U 12., ADÓSZÁMA: 10277335-2-41, KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: HU10277335, STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10277335-6330-113-01, TEL: 267-4365, TELEFAX: 318-4185, BANKSZÁMLASZÁM: 10404027-02900243, MAGYAR KERESKEDELMI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: R-0830/1999/2000, VAGYONI BIZTOSÍTÉK: QBE ATLASZ INSURANCE (EUROPE) LTD. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE)MÁSRÉSZRŐL

A szerződő fél:      

Jelentkezési lap alapján, amely jelen szerződés melléklete
Lakcíme: 
Email cím:

(A továbbiakban: Utas) között, a jelen szerződésben részletezett szolgáltatásra, az alábbi feltétek szerint:
 
1. Irányadó jogszabályok 
A United 4 M & M Exclusive Tours Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezéseiben (a 2013. évi V. tv.-ben (Ptk.) az utazási és utazás közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) sz. kormányrendeletnek (a továbbiakban: R) rendelkezései, a jelen szerződési feltételékben foglaltak,  valamint a United 4 M & M Exclusive Tours Kft és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadóak.
 
2. A szerződés létrejötte 
Az utazási szerződés az Utas(ok) és a United 4 M & M Exclusive Tours Kft. között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg vagy a teljes részvételi díj megfizetésével, illetve jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre. Ha az Utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, előleget fizet be, szerződést ír alá), akkor teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az Utas megbízásából eljáró személy (megbízott) az utazási iroda felé az Utas (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét - legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az Utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazást szerződéssel kapcsolatos - birtokába jutott - okiratot, tájékoztatót a megbízónak (az Utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó - a United 4 M & M Exclusive Tours Kft-ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy tejes anyagi felelősséggel bír. Ha az iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt kifejezetten csak feltételesen fogadja el, akkor az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha irodánk az Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesíti.
3. A UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft.  a szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot tesz katalógusában (árlistáiban), amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét és minőségét, valamint egyéb információkat.
Az Utas kijelenti, hogy a UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. utazási szerződésében, tájékoztatójában és valamennyi más, e szerződéshez csatolt kiegészítésében foglalt és számára átadott alábbiakban összefoglalt utazási feltételeket  (az utazási csomagot) megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja.
Az utassal ismertetett utazási csomag az alábbiakat tartalmazza: úti cél, útvonal, tartózkodási helyek,szállás helye, típusa, főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozattal, ha ez eltérő a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, indulás és visszaérkezés pontos helye, az utas által megrendelt részszolgáltatások, azokon való részvétel feltételei, részvételi díj forintban meghatározott összege,
a részvételi díjban benne nem foglalt és külön felszámításra kerülő adók, illetékek, fakultatív programok és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összege, valamint ezen összegeknek
változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívás,
a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás ill. az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, befizetendő előleg, illetve az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjfennmaradó részének megfizetési rendje, szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás,
legalacsonyabb létszám és az a határidő, ameddig az utazás elmaradásáról az iroda az utast értesíteni köteles, az utas külön kérései.
Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásról az Iroda írásban köteles tájékoztatni az Utast.
UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a lefoglalt szálláshellyel megegyező kategóriájú szállást biztosítson.
Az iroda fenntartja a jogát, hogy az általa kiadott programfüzetben (utazási ajánlat) közöltektől eltérhet, erről és az esetleges változásokról jelen utazási szerződés megkötése előtt az utast írásban tájékoztatta, amely tájékoztatás jelen szerződés elválaszthatatlan részét képzi. A katalógusban található úgynevezett fakultatív programok tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására az utazásszervező - közreműködője úján - csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (például kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma stb.).
Az Utas köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és hagyományait betartani és tiszteletben tartani. Az utazási iroda a konkrét utazáshoz kapcsolódó utas levelében adja meg az Utas részére szükséges információkat. Amennyiben ezen információk ellenére az Utas neki felróható módon megszegi az előírásokat, úgy az abból eredő költségek és károk az Utast terhelik.
 
4. Úti okmányok
A kiutazáshoz szükséges érvényes útlevél beszerzéséről az Utas gondoskodik. Ennek hiányából eredő összes költségért és kárért az utazási iroda felelősséget nem vállal Amennyiben UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. az utazási szerződés megkötésekor vállalja az utazáshoz szükséges okmányok beszerzését, egyidejűleg ismerteti az utasokkal az őket terhelő adatszolgáltatási határidőket. Ezen határidők elmulasztása miatt létre nem jövő utazásért, ennek felmerülő költségeiért felelősséggel tartozik.
Az utazás időtartamára vonatkozó baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítást, fakultatív útlemondás biztosítást a részvételi díj nem tartalmaz. Ugyanakkor az UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. felajánlja az utazásokon résztvevőknek mindkét típusú biztosítás megkötésének lehetőségét.
Amennyiben az utas jelen szerződéssel együtt az irodán keresztül köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint az utas javára szóló biztosítást köt az iroda vállalja, hogy a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot legkésőbb az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadja.
 
5. Részvételi díj 
A részvételi díj a meghirdetett programban szereplő szolgáltatások árát, a szervezési díjat, valamint az ÁFA forintban meghatározott összegét tartalmazza.
 
6. Fizetési határidők
UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. által közölt előleget, amelynek mértéke a részvételi díj 40%-a, a szerződés megkötésekor kell befizetni. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján korábbi teljesítésre van szükség.
Ha az utazási szerződés megkötésére az utazást megelőző 30 napon belül kerül sor, úgy az Utas a részvételi díj l00%-át köteles a szerződéskor megfizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén az utazási iroda jogosult elállni az utazási szerződéstől. Ez esetben az Utas köteles UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. számára a szerződés 8. pontjába közölt bánatpénzt – az ott szabályozott módon és mértékben – megtéríteni. A teljes részvételi díj befizetése ellenében részvételi visszaigazolást küld az iroda Utasának, amelyet az utazás megkezdése előtt az iroda képviselőjének be kell mutatni, ennek hiányában az Utas az utazáson nem vehet részt. A programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatásokat csak helyszíni fizetéssel lehet igénybe venni.
A repülőutakkal kapcsolatosan az Utas jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi repülőtársaságok szolgáltatásaival kapcsolatban az alábbiakat:
- a légitársaságok utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé válnak,
- előre nem közölt közbenső leszállásra, repülőgép vagy légitársaság cserére sor kerülhet,
- az útipoggyász súlya a mindenkor érvényes előírásnak megfelelő lehet (max. 20kg a menetrend szerinti járatokon, kivéve, ha a légitársaság másként nem rendelkezik.) Túlsúly csak a menetrend szerinti járatokon lehetséges, amelyért külön díjat kell fizetni.
 
7. Elállás a szerződéstől
A UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett programban foglaltaktól indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben az iroda a változásokról írásban tájékoztatja az Utast.
Amennyiben az iroda az utazás időpontját, a meghirdetett közlekedési eszközt vagy a programot az Utas jelentkezése után lényegesen megváltoztatja, az Utas a változást elfogadhatja vagy elállhat a szerződéstől, azonban döntéséről köteles haladéktalanul tájékoztatni az irodát. Elállás esetén az utazási iroda a befizetett összeget az Utasnak teljes egészében visszafizetni köteles.
Az Utast elállása esetében alábbi jogok is megilletik:
a)az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft-nek lehetősége van,
b)ha UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.

Amennyiben az Utas a változás bejelentésétől számított 3 napon belül nem jelenti be szándékát, úgy tekinthető, hogy a szerződés módosítását ezzel elfogadta.
(A változások közlésétől határidő kiszámításánál a közlést tartalmazó értesítés kézhezvételének időpontja az irányadó. Amennyiben ez nem állapítható meg, úgy a postai úton feladott küldeményt feladástól számított 5 napon kézbesítettnek kell tekinteni.)
Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, szállítási díj (ideértve az üzemanyagköltségeket is), adó, illeték és egyéb kötelező terhek, valamint devizaárfolyam megváltozása miatt a United 4 M & M Exclusive Tours Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a részvételi díjat írásbeli közléssel felemelheti. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas – a változás közlésétől számított 3 napon belül- elállhat  a szerződéstől és az iroda befizetett összeget teljes egészében visszafizeti az Utasnak.
Az Utast ebben az esetben is megilletik az alábbi jogok:
c)az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft-nek lehetősége van,
d)ha UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti az általa befizetett részvételi díj azonnali visszafizetését.
A UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft.  legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal egyoldalúan elállhat a szerződéstől az alábbi indokokkal:
- amennyiben az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható, az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény (természeti csapás, háborús és politikai helyzet, vis maior) veszélyezteti, illetőleg
- amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett minimális résztvevőszámot.
Amennyiben az iroda fenti okokból áll el a szerződéstől, Utas az eredetihez azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt, ha ezt UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft.  biztosítani tudja. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az iroda köteles a különbözetet Utasnak megtéríteni. Amennyiben a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, Utas követelheti a teljes befizetett díjösszeg azonnali visszafizetését.
 
8. Útlemondás az utas részéről
Az Utasnak – csoportos megrendelés esetén a megrendelőnek - jogában áll az utazást –az utazás kezdete előtti 61. napig díjmentesen lemondani.
Ha az Utas az utazás megkezdése előtti 60. naptól 36. napig terjedő időszakban áll el az utazási szerződéstől, akkor a részvételi díjnak 10%-át köteles bánatpénz címén az irodának megfizetni. Amennyiben az Utas 35-15 napig terjedő időintervallumon belül mond le részvételi díj 40%-át fizeti bánatpénzként. Ha az Utas a fenti módon az utazás megkezdésének napját megelőző 14-4 nap időtartamban a szerződéstől eláll, a részvételi díj 70%-át fizeti, 3 napon belül lemondás esetén a részvételi díj teljes egészét fizeti bánatpénzként az Utas. (A részvételi díjba benne foglaltatik a megrendelt fakultatív programok díja is).
A UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az Utas által befizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására(megtartásra). A levonás teljesítése után fennmaradó összeg az Utast illeti meg. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az iroda megállapított költségeit, az Utas köteles azt (vagy a különbözetet) a lemondás időpontjától (a lemondás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 5 napon belül az irodának megfizetni.
Amennyiben külföldi utazásakor az Utas a jelentkezéssel egyidejűleg fakultatív útlemondási biztosítást köt, abban az esetben, ha hatóság, orvos (vagy kórház) által igazolt utazásképtelensége, igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt az utazáson, úgy a felmerült költségeinek megtérítését (20% önrész megtartása mellett) a biztosító társaságnál kezdeményezheti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt a külföldi utazáson, mert törvényes házastársa, gyermeke, szülője, testvére vagy élettársa igazolt betegsége vagy halála miatt vált utazásképtelenné. A biztosítótársaság a kötbért abban az esetben téríti meg, ha a lemondás az utazás megkezdésének időpontjáig megtörténik. Az utazásképtelenséget az utas köteles haladéktalanul bejelenteni az utazási iroda felé. (2 napon belül)
Ha az Utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételt díjból csak az igénybe nem vett és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. Az Utas a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető, stb.), illetve az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.
Ha az Utas saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, testvére is lemond, a lemondás miatt a 8. pont szerinti kártalanítást tartozik megfizetni.
 
9. Engedményezés
Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazáson való részvétel jogát harmadik személyre engedményezni. Az Utas az engedményezés megtörténtéről köteles írásban a UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni, ezzel egyidejűleg az engedményezési okiratot és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben leírt feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik.
 
10. Hibás teljesítés 
A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. felel. Amennyiben az iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díj arányos leszállítására.
Az UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
Az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a helyszíni szolgáltatóval, utaskísérővel közölni, illetve arról jegyzőkönyvet felvetetni. A bejelentés késedelméből eredő kárért az Utas felel. Amennyiben az Utas kifogásait a helyszínen nem rendezik,  a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követő 8 napon belül a UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. irodájában, írásban,  a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg. A kárigény Utas által történő késedelmes bejelentése esetén UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, a kártérítési igény 8 napon belül elévül.
Amennyiben UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét neki felróhatóan vagy érdekkörében felmerült okból teljesíteni nem tudja, az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és annak költségét viseli. Amennyiben egyéb okból lehetetlenül el a szerződés részben vagy egészben az utazás során, a UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az utasnak megelőlegezi.
UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. felel az utazási szerződés nem-. vagy hibás teljesítésből eredő kárért, kivéve, ha nem-, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösképp akkor, ha
- a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,
- hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincsen kapcsolatban, s a hibát az iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve nem volt képes elhárítani,
-vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, a szerződéskötés idején ésszerű elvárhatóság mellett előre nem látható külső körülmény, mely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az iroda a legkörültekintőbb gondosság esetén sem lett volna képes elhárítani.
Az utazási iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.), vagy közvetítője útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Ezek alapján utazási iroda jelen szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja az Utast, hogy a légi fuvarozóknak, mint közreműködőinek felelősségét a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény korlátozza.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az utasnak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozzák.
Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
Az Utas poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. közreműködője át nem vette.
 
11. Szerződésmódosítás

Ha az Utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kéri, az Utas köteles UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. módosítással kapcsolatos költségeit a szerződés módosításával egyidejűleg megtéríteni. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – pl. úti cél, időpont, létszámcsökkenés – módosítására az Utas részéről történt kezdeményezést - UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kft. az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti, így az Utas által kezdeményezett szerződésre csak a 8. pontban részletezett kártalanítás megfizetése mellett és új foglalás keretében van lehetőség.
A vitás esetekben a felek megegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy szerződő felek alávetik magukat – értékhatártól függően - Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság illetékességének. 
A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága miatt az utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.
Az utazási szerződésen foglaltakat tudomásul vettem.
Kijelentem, hogy az ÁSZF 2. pontjára vonatkozóan kiemelten tájékoztattak és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.


12. Egyéb rendelkezések

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, mint az utazási szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság elérhetősége:
Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; e-mail: www.mkeh.gov.hu; Idegenforgalmi Hatósági Iroda elérhetősége : Tel.: 4585546; Fax: 4585847. A szolgáltató  nyilvántartásba vételi száma: R-0830/1999/2000

Vagyoni Biztosítékot nyújtó szervezet: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 51.; Tel.: 1460 1400; Fax: 1460 1499)
Kötvényszám:VBB/2010/084B
A vagyoni biztosíték területi hatálya: belföldről belföldre, illetve belföldről külföldre történő utazás.
A vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.

Adatvédelmi záradék

Az UNITED 4 M & M Exclusive Tours Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) számára kiemelt fontosságú, hogy biztosítsa a portfólióját látogatók információs önrendelkezési jogát. Az Üzemeltető ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen szabályok kialakításakor külön tekintettel vettük figyelembe a 2001. évi DCLXXVII. Törvény előírásait a személyes adatok védelméről az adatok gépi feldolgozása során, valamint a Strasbourg-ban 1981. január 28-án kelt Egyezmény rendelkezéseit.

  1. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP-címek vagy más, a regisztráció során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség nélkül – harmadik félnek nem ad ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön által megadott vagy a tartalom böngészése nyomán hátrahagyott adatok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.


 

  1. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról.


 

  1. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Továbbá kötelezi magát arra is, hogy az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozza fel, továbbá az adatokat csak a meghatározott és törvényes célra tárolja és attól eltérő módon nem használja fel azokat.

Az Utas kijelenti és aláírásával igazolja, hogy az utazási szerződés feltételeit átvette és az abban foglaltakat tudomásul vette.


Kelt:

..................................................…

Utas aláírása


 

………………………………………….

Utazási iroda  aláírása

még töltünk